آموزش وردپرس
خانه / کتابخانه ژوان بتن زاگرس / آئین نامه و نشریه ها / دانلود کتاب کم یاب راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راههای برون شهری کشور

دانلود کتاب کم یاب راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راههای برون شهری کشور

دانلودکتاب کم یاب  راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راههای برون شهری کشور

دانلود کتاب, کم یاب , راهنمای جزئیات ,طرح خط کشی, در راههای برون, شهری کشور

 

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻧﮕﻰ، ﺍﺭﺍﺋﻪ می ﺷﻮﺩ؛ ﺿﻤﻦ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺭﻭﺷهاﻯ
.ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﻫﺎﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﻯ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ میگردد
۱-۱- ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻂ ﻛﺸﻰ
ﻣﺘﺪﺍﻟﻭ ﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺳﺮﺩ ﺣﻼﻟﻰ ﻭ ﺭﻧﮓ ﮔﺮﻡ ﺗﺮم ﻮ ﭘﻼﺳﺘیک
ﻭ ﺩﻭ ﺟﺰﺋﻰ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎلهاﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﻧﮓ ﺳﺮﺩ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻼﻝ ﺁﺑﻰ
(ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ به
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻠﻰ ﺍﺟﺰﺍء ﺗﺸﻜیل ﺩﻫﻨﺪﻩ
.ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﺍﺷﺎﺭﻩ می ﮕﺮﺩﺩ
۱-۱-۱- ﺍﺟﺰﺍء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﻧﮓ
:ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴ ﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﻣﻴ ﺒﺎﺷﻨﺪ
۱- ﺭﺯﻳﻦ: ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺯﻳﻦ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍ ﻓﻴﻜﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ

.ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻰ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﺭ

ﺭﺯﻳﻨ ﻬﺎﻯ ﻣﺼﺮﻓﻰ میﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﻌﺘﻰ )ﺳﻨﺘﺰﻯ( ﻭ ﻳﺎ ﻧﻮﻉ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺯﺍ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺭﺯﻳﻨ ﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﺰء ﻣﺸﺘﻘﺕﺎ
.ﻧﻔﺘﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﻚ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺎﻛﺮﻭ ﺍﺳﺖ
ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ؛ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﻰ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ۱ –
ﺧﻮﺍﺹ ﻧﻮﺭﻯ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ، ﻓﺎﻣ ﺒﻨﺪﻯ ﺭﻧﮓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻣﺼرف ترینﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻤﻩﺪ
.(ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻡ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ میﺁﻭﺩﺭ TiO 2 ) ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩاﻛﺴﻴﺪﺗﻴﺎﻥ
ﺍﻛﺴﺘﻨﺪﺭﻫﺎ:ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺧﺎﺹ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﺍﻓﺰﻭﻩﺩ ۲ –
(ﻲﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻭ ﺷﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﺨﻠﻮﻁ )ﻣﺤﻠﻮﻝ
.ﺭﻧﮓ، ﻧﻈﻴﺮ ﺿﺪ ﺭﻭﻳﻪ ﺑﺴﺘﻦ، ﺿﺪ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻲباشد.

این کتاب در فرمت  pdf و در۱۶۴ صفحه برای شما عزیزان آماده دانلود شده است.برای دانلود فایل pdf  دانلودکتاب کم یاب  راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راههای برون شهری کشور  به صورت مستقیم ازسایت ژوانگه روی لینک زیر کلیک فرمائید.

.نظرات شما باعث دلگرمی ما خواهد بود.

درباره ی مهندس اسرا صفیاری

سایت ژوانگه در راستای اهدف خود در نظر دارد بهترین و کاربردی ترین مقالات، نشریات و هر آنچه که شما کاربران گرامی در زمینه نرم افزار و آموزش آن و ... نیاز داشته باشید را در اختیار شما قرار دهد . در سربرگ سایت تمامی بخش ها دسته بندی شده است که کار شما را راحت تر کند . کافیست مطلب خود را بیابید و کلیک کنید به صورت آنلاین و در کوتاه ترین زمان به صورت مستقیم از سایت ژوانگه می توانید آن را در اختیار داشته باشد. به امید موفقیت و ترقی پله های پیشرفت شما. ژوانگه منتظر ارائه خدمات و بازدید های بعدشماست. have a good time. http://book.zhowan.com/ http://zhowan.com/

همچنین ببینید

دانلود بیش از ۳۰۰ نوع نمونه قرارداد پیمانکاری با فرمت word و قابل ویرایش

دانلود بیش از ۳۰۰ نوع نمونه قرارداد پیمانکاری با فرمت word و قابل ویرایش این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زاگرس
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats